ความเชี่ยวชาญ SMC

CT
พฤหัสบดี 16:30-19:30
ไม่ระบุแพทย์

Echo เด็ก

Hand & Microsurgery
พุธ 16:00-18:00
นายพงษ์นิวัฒน์ จันทนา

Ultrasound/Mamogram
เสาร์ 08:30-11:30
ไม่ระบุแพทย์

กระดูกสันหลัง
อาทิตย์ 08:30-11:30
พงศธร พินิจ,นพ.

กระตุ้นพัฒนาการ

กุมารศัลยกรรม

กุมารแพทย์ทั่วไป
อังคาร 16:30-18:30
สุรีย์พร ตั้งสกุลวัฒนา,พญ.

กุมารแพทย์​โรคเลือด

จักษุแพทย์
พฤหัสบดี 16:00-19:00
ศันสนีย์ สุหงษา,พญ.
ศุกร์ 16:30-19:00
ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข

จิตเวชศาสตร์
จันทร์ 16:00-18:00
อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ต่อมไร้ท่อเด็ก

ทางเดินหายใจเด็ก

ทางเดินอาหารและตับ
เสาร์ 09:00-12:00
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.
เสาร์ 09:00-11:00
ชมพูนุท จุฑานันท์
อาทิตย์ 09:30-11:30
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.
พุธ 16:30-19:30
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.
พฤหัสบดี 16:30-19:00
ชมพูนุท จุฑานันท์
อังคาร 17:00-18:30
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.

ทารกแรกเกิด

มะเร็งและเคมีบำบัด
อาทิตย์ 09:00-12:00
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
เสาร์ 09:00-12:00
จิตรลดา จึงสมาน
อาทิตย์ 09:30-12:00
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ
อังคาร 16:30-19:30
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
พฤหัสบดี 16:30-19:30
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
จันทร์ 17:00-19:00
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ

ระบบทางเดินหายใจ
อาทิตย์ 09:00-11:30
อังคณา กวิวังสานนท์,พญ.
เสาร์ 09:00-11:30
พัลยมนต์ พุ่มทอง,พญ.
อาทิตย์ 09:30-11:30
จิรชยา ชัยสุโรจน์
เสาร์ 09:30-11:00
จารุวรรณ บุญสุข,พญ.
พุธ 16:00-18:00
สุชาติ บูรพันธ์,นพ.
อังคาร 16:30-19:00
อังคณา กวิวังสานนท์,พญ.
พุธ 16:30-18:30
จิรชยา ชัยสุโรจน์

ระบบประสาท
เสาร์ 09:30-12:00
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.
พฤหัสบดี 16:00-20:00
ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ
ศุกร์ 16:00-18:00
ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง,พญ.
พุธ 17:00-19:30
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.

ระบบประสาทเด็ก

ศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยกรรมทั่วไป
อาทิตย์ 08:30-11:30
กนกวรรณ มิ่งขวัญ
อังคาร 16:00-19:00
ศาสวัฒณ์ ชาญสิทธิโชค

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
เสาร์ 08:00-11:00
ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย
อาทิตย์ 08:00-11:30
สหชาติ อธิโชคสกุล,นพ
พฤหัสบดี 16:00-19:00
โคมทอง ปิตุจาตุรนต์

ศัลยกรรมประสาท
อาทิตย์ 08:00-11:30
สดุดี ปัทมธรรม

ศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก
อาทิตย์ 09:00-11:30
เกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์,นพ.

ศัลยกรรมเด็ก

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
อาทิตย์ 08:00-11:30
ปารัชญ์ ศิริศรีโร
เสาร์ 09:00-11:30
ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม

สูตินรีเวช

หู คอ จมูก
เสาร์ 08:30-11:30
สุวิมล ทองประเสริฐ,พญ.
อังคาร 16:00-18:00
จันทร์เพ็ญ บำรุงไทย

หู คอ จมูก(ตกแต่งใบหน้า)

อายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ 09:30-12:00
วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.
พฤหัสบดี 17:00-19:00
วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.

อายุรแพทย์โรคสมองลมชัก

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์โรคเลือด
จันทร์ 16:00-19:00
นางสาวธัญมน ชาจุหวัน

เคมีบำบัด

เบาหวานเด็ก

เบาหวานและคอพอก
เสาร์ 08:30-12:00
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.
อาทิตย์ 08:30-12:00
กษิตทัช ดลประสิทธิ์
เสาร์ 09:00-12:00
นลินี ชวนไชยะกูล
อังคาร 16:00-19:00
นลินี ชวนไชยะกูล
จันทร์ 16:30-18:00
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.
ศุกร์ 16:30-19:30
กษิตทัช ดลประสิทธิ์
พุธ 18:30-18:30
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว
เสาร์ 08:30-11:30
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.
อาทิตย์ 09:00-11:30
สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์,นพ.
อังคาร 16:00-18:00
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.
พุธ 16:00-18:30
ธัญญกุล เชิดชูขันติพง,พญ.
จันทร์ 16:30-19:00
จินตนา ช้อนศรี

เวชศาสตร์ป้องกัน
ศุกร์ 16:00-19:00
ปาริฉัตร สงวนตระกูล,พญ.

โภชนศาสตร์คลินิก
อาทิตย์ 10:00-12:00
ปราการ ธานี,นพ.
พุธ 16:30-19:30
ปราการ ธานี,นพ.

โรคกระดูกพรุน
เสาร์ 09:30-11:00
ถนอมชัย โคตรวงษา
อังคาร 16:00-18:00
พิพัฒน์ คงวชิรไพฑูรย์

โรคกระดูกและข้อ
เสาร์ 09:00-11:30
บุษกร ชลิดาพงศ์,พญ.
จันทร์ 16:00-18:00
ธีระ เชื้อบุญชัย
พฤหัสบดี 16:00-18:00
บุษกร ชลิดาพงศ์,พญ.
อังคาร 16:00-18:00
ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
ศุกร์ 16:00-18:00
ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ

โรคข้อและรูมาติซึ่ม
เสาร์ 08:30-12:00
วิริยา เชื้อลี,พญ.
อาทิตย์ 08:30-12:00
วิริยา เชื้อลี,พญ.
เสาร์ 09:00-11:30
ภาวิณี เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.
อาทิตย์ 09:30-12:00
วิยะนุช โลมะรัตน์
อังคาร 16:30-19:30
วิยะนุช โลมะรัตน์

โรคติดเชื้อ
อาทิตย์ 09:30-11:30
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.
พุธ 17:00-19:00
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.

โรคทรวงอก

โรคผิวหนัง
เสาร์ 09:00-11:30
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
จันทร์ 16:00-18:00
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
อังคาร 16:00-18:00
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.

โรคผิวหนังเด็ก

โรคภูมิแพ้เด็ก

โรคลมชัก

โรคสมองลมชัก

โรคหัวใจ
เสาร์ 09:00-11:00
ปฐมพงษ์ คำภามูล
ศุกร์ 16:00-18:30
ปฐมพงษ์ คำภามูล
อังคาร 16:30-18:30
ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร,นพ.
จันทร์ 16:30-19:00
วีระยุทธ ธิมาภรณ์
พุธ 17:00-19:30
ธนิต ลยางกูร

โรคหัวใจเด็ก

​โรค​ไต​
อาทิตย์ 08:30-11:30
อังคณา เผ่าผา,พญ.
อาทิตย์ 08:30-11:30
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์,นพ.
อาทิตย์ 09:00-12:00
ผาณิต สุขโท,พญ.
เสาร์ 09:30-12:00
กอบพร แซ่จึง
พฤหัสบดี 16:30-18:00
ผาณิต สุขโท,พญ.
อังคาร 17:30-19:30
กอบพร แซ่จึง