ความเชี่ยวชาญ SMC

CT
พฤหัสบดี 16:30-19:30
ไม่ระบุแพทย์

Echo เด็ก

Hand & Microsurgery
อังคาร 16:30-19:00
นายพงษ์นิวัฒน์ จันทนา

Ultrasound/Mamogram
เสาร์ 08:30-11:30
ไม่ระบุแพทย์

กระดูกสันหลัง
อาทิตย์ 08:30-11:30
พงศธร พินิจ,นพ.

กุมารศัลยกรรม

กุมารแพทย์ทั่วไป
อาทิตย์ 09:00-11:30
วิภาวี แสนศักดิ์,พญ.
พุธ 16:00-20:00
ปิยะพงษ์ เลาห์ภากรณ์
จันทร์ 16:00-20:00
ภาติกวัฒน์ จอมพรรษา
อังคาร 16:30-18:30
สุรีย์พร ตั้งสกุลวัฒนา,พญ.

กุมารแพทย์​โรคเลือด
เสาร์ 09:00-11:30
สุมลมาลย์ คล้ำชื่น

จักษุแพทย์
เสาร์ 09:00-12:00
สิริพร เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.
ศุกร์ 16:30-19:00
ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
อังคาร 16:30-19:30
ธนวดี รัตนพงษ์

จิตเวชศาสตร์
จันทร์ 16:00-18:00
อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
เสาร์ 09:00-11:30
พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์,พญ.

ต่อมไร้ท่อเด็ก

ทางเดินหายใจเด็ก

ทางเดินอาหารและตับ
เสาร์ 09:00-12:00
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.
เสาร์ 09:00-11:00
ชมพูนุท จุฑานันท์
อาทิตย์ 09:30-11:30
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.
พุธ 16:30-19:30
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.
พฤหัสบดี 16:30-19:00
ชมพูนุท จุฑานันท์
อังคาร 17:00-18:30
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.

ทารกแรกเกิด

มะเร็งและเคมีบำบัด
อาทิตย์ 09:00-12:00
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
เสาร์ 09:00-12:00
จิตรลดา จึงสมาน
อาทิตย์ 09:30-12:00
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ
อังคาร 16:30-19:30
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
พฤหัสบดี 16:30-19:30
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
จันทร์ 17:00-19:00
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ

ระบบทางเดินหายใจ
อาทิตย์ 09:00-11:30
อังคณา กวิวังสานนท์,พญ.
เสาร์ 09:00-11:30
พัลยมนต์ พุ่มทอง,พญ.
อาทิตย์ 09:30-11:30
จิรชยา ชัยสุโรจน์
เสาร์ 09:30-11:00
จารุวรรณ บุญสุข,พญ.
พุธ 16:00-18:00
สุชาติ บูรพันธ์,นพ.
อังคาร 16:30-19:00
อังคณา กวิวังสานนท์,พญ.
พุธ 16:30-18:30
จิรชยา ชัยสุโรจน์

ระบบประสาท
เสาร์ 09:30-12:00
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.
พฤหัสบดี 16:00-20:00
ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ
ศุกร์ 16:00-18:00
ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง,พญ.
อังคาร 16:30-19:00
อรนุช เชื้อภักดี
จันทร์ 17:00-19:00
พิศาล ตั้งเกษมุกดา
พุธ 17:00-19:30
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.

ระบบประสาทเด็ก

ศัลยกรรมCVT
อาทิตย์ 09:00-11:30
เกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์,นพ.

ศัลยกรรมตกแต่ง
เสาร์ 09:00-11:30
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์,นพ.

ศัลยกรรมทั่วไป
อาทิตย์ 08:30-11:30
กนกวรรณ มิ่งขวัญ
อาทิตย์ 08:30-11:30
ณรงเดช เวชกามา
เสาร์ 09:00-12:00
ศุภชัย เมิดไธสง

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ศัลยกรรมประสาท

ศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก

ศัลยกรรมเด็ก

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เสาร์ 09:00-11:30
ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม

สูตินรีเวช

หู คอ จมูก
อังคาร 16:00-18:00
ธวัชชัย ทองประเสริฐ,น.พ.
พฤหัสบดี 16:00-18:00
ธวัชชัย ทองประเสริฐ,น.พ.

หู คอ จมูก(ตกแต่งใบหน้า)
เสาร์ 09:00-11:00
ศิรพล ประชากุล

อายุรกรรมทั่วไป
เสาร์ 09:30-12:00
วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.
อังคาร 16:30-19:00
ประภา ภักดีมีชัย
พฤหัสบดี 17:00-19:00
วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.

อายุรแพทย์โรคสมองลมชัก

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์โรคเลือด
อาทิตย์ 09:00-12:00
สุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที,นายแพทย์
อาทิตย์ 09:30-12:00
อโนรี สุระวงศ์,พญ.
อังคาร 16:30-18:30
ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์,พญ.
จันทร์ 17:00-19:00
นางสาวธัญมน ชาจุหวัน

เคมีบำบัด

เบาหวานเด็ก

เบาหวานและคอพอก
เสาร์ 08:30-12:00
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.
อาทิตย์ 08:30-12:00
กษิตทัช ดลประสิทธิ์
เสาร์ 09:00-12:00
นลินี ชวนไชยะกูล
อังคาร 16:00-19:00
นลินี ชวนไชยะกูล
จันทร์ 16:30-18:00
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.
ศุกร์ 16:30-19:30
กษิตทัช ดลประสิทธิ์
พุธ 18:30-18:30
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว
เสาร์ 08:30-11:30
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.
อาทิตย์ 09:00-11:30
สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์,นพ.
อังคาร 16:00-18:00
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.
พุธ 16:00-18:30
ธัญญกุล เชิดชูขันติพง,พญ.
จันทร์ 16:30-19:00
จินตนา ช้อนศรี

เวชศาสตร์ป้องกัน
ศุกร์ 16:00-19:00
ปาริฉัตร สงวนตระกูล,พญ.

โภชนศาสตร์คลินิก
อาทิตย์ 10:00-12:00
ปราการ ธานี,นพ.
พุธ 16:30-19:30
ปราการ ธานี,นพ.

โรคกระดูกพรุน
เสาร์ 09:30-11:00
ถนอมชัย โคตรวงษา

โรคกระดูกและข้อ
เสาร์ 09:00-11:30
สุทิวัส เหลืองสด
พุธ 16:00-18:00
วิชัย เติมสมบัติบวร,นพ
ศุกร์ 16:00-18:00
วิชัย เติมสมบัติบวร,นพ
จันทร์ 16:00-18:00
ธีระ เชื้อบุญชัย
พฤหัสบดี 16:00-18:00
ประภาศิริ เจริญศรี
อังคาร 16:00-18:30
เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ,นพ.
อังคาร 16:00-18:00
พิพัฒน์ คงวชิรไพฑูรย์
พฤหัสบดี 16:00-18:00
บุษกร ชลิดาพงศ์,พญ.

โรคข้อและรูมาติซึ่ม
เสาร์ 08:30-12:00
วิริยา เชื้อลี,พญ.
อาทิตย์ 08:30-12:00
วิริยา เชื้อลี,พญ.
เสาร์ 09:00-11:30
ภาวิณี เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.
อาทิตย์ 09:30-12:00
วิยะนุช โลมะรัตน์
อังคาร 16:30-19:30
วิยะนุช โลมะรัตน์

โรคติดเชื้อ
อาทิตย์ 09:30-11:30
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.
พุธ 17:00-19:00
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.

โรคทรวงอก

โรคผิวหนัง
อาทิตย์ 09:00-11:00
ปนัดดา ดรุกาญจน์พฤฒิ,พญ.
เสาร์ 09:00-11:30
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
เสาร์ 09:00-11:30
มัทนา ภาติยะศิขัณฑ์,พญ.
จันทร์ 16:00-18:00
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
อังคาร 16:00-18:00
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
พฤหัสบดี 16:00-18:30
มัทนา ภาติยะศิขัณฑ์,พญ.

โรคผิวหนังเด็ก

โรคภูมิแพ้เด็ก

โรคสมองลมชัก

โรคหัวใจ
เสาร์ 09:00-11:00
ปฐมพงษ์ คำภามูล
ศุกร์ 16:00-18:30
ปฐมพงษ์ คำภามูล
อังคาร 16:30-18:30
ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร,นพ.
จันทร์ 16:30-19:00
วีระยุทธ ธิมาภรณ์
พุธ 17:00-19:30
ธนิต ลยางกูร

โรคหัวใจเด็ก

​โรค​ไต​
อาทิตย์ 08:30-11:30
อังคณา เผ่าผา,พญ.
อาทิตย์ 08:30-11:30
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์,นพ.
อาทิตย์ 09:00-12:00
ผาณิต สุขโท,พญ.
เสาร์ 09:30-12:00
กอบพร แซ่จึง
พฤหัสบดี 16:30-18:00
ผาณิต สุขโท,พญ.
อังคาร 17:30-19:30
กอบพร แซ่จึง