แพทย์ SMC

วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.
อายุรกรรมทั่วไป
นางสาวธัญมน ชาจุหวัน
อายุรแพทย์โรคเลือด
สุชาติ บูรพันธ์,นพ.
ระบบทางเดินหายใจ
อังคณา กวิวังสานนท์,พญ.
ระบบทางเดินหายใจ
จารุวรรณ บุญสุข,พญ.
ระบบทางเดินหายใจ
จิรชยา ชัยสุโรจน์
ระบบทางเดินหายใจ
พัลยมนต์ พุ่มทอง,พญ.
ระบบทางเดินหายใจ
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.
โรคติดเชื้อ
วิริยา เชื้อลี,พญ.
โรคข้อและรูมาติซึ่ม
วิยะนุช โลมะรัตน์
โรคข้อและรูมาติซึ่ม
ภาวิณี เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.
โรคข้อและรูมาติซึ่ม
สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์,นพ.
เวชศาสตร์ครอบครัว
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.
เวชศาสตร์ครอบครัว
ธัญญกุล เชิดชูขันติพง,พญ.
เวชศาสตร์ครอบครัว
จินตนา ช้อนศรี
เวชศาสตร์ครอบครัว
ปาริฉัตร สงวนตระกูล,พญ.
เวชศาสตร์ป้องกัน
ธีระ เชื้อบุญชัย
โรคกระดูกและข้อ
บุษกร ชลิดาพงศ์,พญ.
โรคกระดูกและข้อ
ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
โรคกระดูกและข้อ
นายพงษ์นิวัฒน์ จันทนา
Hand & Microsurgery
ถนอมชัย โคตรวงษา
โรคกระดูกพรุน
พิพัฒน์ คงวชิรไพฑูรย์
โรคกระดูกพรุน
พงศธร พินิจ,นพ.
กระดูกสันหลัง
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.
ระบบประสาท
ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง,พญ.
ระบบประสาท
ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ
ระบบประสาท
สุรีย์พร ตั้งสกุลวัฒนา,พญ.
กุมารแพทย์ทั่วไป
กนกวรรณ มิ่งขวัญ
ศัลยกรรมทั่วไป
ศาสวัฒณ์ ชาญสิทธิโชค
ศัลยกรรมทั่วไป
ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ปารัชญ์ ศิริศรีโร
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
สุวิมล ทองประเสริฐ,พญ.
หู คอ จมูก
จันทร์เพ็ญ บำรุงไทย
หู คอ จมูก
อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล
จิตเวชศาสตร์
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
โรคผิวหนัง
ไม่ระบุแพทย์
CT
ไม่ระบุแพทย์
Ultrasound/Mamogram
ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
จักษุแพทย์
ศันสนีย์ สุหงษา,พญ.
จักษุแพทย์
สหชาติ อธิโชคสกุล,นพ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
โคมทอง ปิตุจาตุรนต์
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ปราการ ธานี,นพ.
โภชนศาสตร์คลินิก
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.
ทางเดินอาหารและตับ
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.
ทางเดินอาหารและตับ
ชมพูนุท จุฑานันท์
ทางเดินอาหารและตับ
สดุดี ปัทมธรรม
ศัลยกรรมประสาท
เกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์,นพ.
ศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
มะเร็งและเคมีบำบัด
จิตรลดา จึงสมาน
มะเร็งและเคมีบำบัด
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ
มะเร็งและเคมีบำบัด
ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร,นพ.
โรคหัวใจ
วีระยุทธ ธิมาภรณ์
โรคหัวใจ
ปฐมพงษ์ คำภามูล
โรคหัวใจ
ธนิต ลยางกูร
โรคหัวใจ
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.
เบาหวานและคอพอก
นลินี ชวนไชยะกูล
เบาหวานและคอพอก
กษิตทัช ดลประสิทธิ์
เบาหวานและคอพอก
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์,นพ.
​โรค​ไต​
กอบพร แซ่จึง
​โรค​ไต​
อังคณา เผ่าผา,พญ.
​โรค​ไต​
ผาณิต สุขโท,พญ.
​โรค​ไต​