แพทย์ SMC

วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.
อายุรกรรมทั่วไป
ประภา ภักดีมีชัย
อายุรกรรมทั่วไป
อโนรี สุระวงศ์,พญ.
อายุรแพทย์โรคเลือด
ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์,พญ.
อายุรแพทย์โรคเลือด
สุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที,นายแพทย์
อายุรแพทย์โรคเลือด
นางสาวธัญมน ชาจุหวัน
อายุรแพทย์โรคเลือด
สุชาติ บูรพันธ์,นพ.
ระบบทางเดินหายใจ
อังคณา กวิวังสานนท์,พญ.
ระบบทางเดินหายใจ
จารุวรรณ บุญสุข,พญ.
ระบบทางเดินหายใจ
จิรชยา ชัยสุโรจน์
ระบบทางเดินหายใจ
พัลยมนต์ พุ่มทอง,พญ.
ระบบทางเดินหายใจ
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.
โรคติดเชื้อ
วิริยา เชื้อลี,พญ.
โรคข้อและรูมาติซึ่ม
วิยะนุช โลมะรัตน์
โรคข้อและรูมาติซึ่ม
ภาวิณี เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.
โรคข้อและรูมาติซึ่ม
สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์,นพ.
เวชศาสตร์ครอบครัว
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.
เวชศาสตร์ครอบครัว
ธัญญกุล เชิดชูขันติพง,พญ.
เวชศาสตร์ครอบครัว
จินตนา ช้อนศรี
เวชศาสตร์ครอบครัว
ปาริฉัตร สงวนตระกูล,พญ.
เวชศาสตร์ป้องกัน
วิชัย เติมสมบัติบวร,นพ
โรคกระดูกและข้อ
พิพัฒน์ คงวชิรไพฑูรย์
โรคกระดูกและข้อ
ธีระ เชื้อบุญชัย
โรคกระดูกและข้อ
สุทิวัส เหลืองสด
โรคกระดูกและข้อ
ประภาศิริ เจริญศรี
โรคกระดูกและข้อ
บุษกร ชลิดาพงศ์,พญ.
โรคกระดูกและข้อ
เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ,นพ.
โรคกระดูกและข้อ
นายพงษ์นิวัฒน์ จันทนา
Hand & Microsurgery
ถนอมชัย โคตรวงษา
โรคกระดูกพรุน
พงศธร พินิจ,นพ.
กระดูกสันหลัง
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.
ระบบประสาท
ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง,พญ.
ระบบประสาท
ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ
ระบบประสาท
อรนุช เชื้อภักดี
ระบบประสาท
พิศาล ตั้งเกษมุกดา
ระบบประสาท
พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์,พญ.
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สุมลมาลย์ คล้ำชื่น
กุมารแพทย์​โรคเลือด
สุรีย์พร ตั้งสกุลวัฒนา,พญ.
กุมารแพทย์ทั่วไป
วิภาวี แสนศักดิ์,พญ.
กุมารแพทย์ทั่วไป
ปิยะพงษ์ เลาห์ภากรณ์
กุมารแพทย์ทั่วไป
ภาติกวัฒน์ จอมพรรษา
กุมารแพทย์ทั่วไป
กนกวรรณ มิ่งขวัญ
ศัลยกรรมทั่วไป
ณรงเดช เวชกามา
ศัลยกรรมทั่วไป
ศุภชัย เมิดไธสง
ศัลยกรรมทั่วไป
ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์,นพ.
ศัลยกรรมCVT
ธวัชชัย ทองประเสริฐ,น.พ.
หู คอ จมูก
ศิรพล ประชากุล
หู คอ จมูก(ตกแต่งใบหน้า)
อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล
จิตเวชศาสตร์
ปนัดดา ดรุกาญจน์พฤฒิ,พญ.
โรคผิวหนัง
มัทนา ภาติยะศิขัณฑ์,พญ.
โรคผิวหนัง
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.
โรคผิวหนัง
ไม่ระบุแพทย์
CT
ไม่ระบุแพทย์
Ultrasound/Mamogram
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์,นพ.
ศัลยกรรมตกแต่ง
ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
จักษุแพทย์
สิริพร เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.
จักษุแพทย์
ธนวดี รัตนพงษ์
จักษุแพทย์
ปราการ ธานี,นพ.
โภชนศาสตร์คลินิก
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.
ทางเดินอาหารและตับ
ส่องหล้า จิตแสง,พญ.
ทางเดินอาหารและตับ
ชมพูนุท จุฑานันท์
ทางเดินอาหารและตับ
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.
มะเร็งและเคมีบำบัด
จิตรลดา จึงสมาน
มะเร็งและเคมีบำบัด
พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ
มะเร็งและเคมีบำบัด
ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร,นพ.
โรคหัวใจ
วีระยุทธ ธิมาภรณ์
โรคหัวใจ
ปฐมพงษ์ คำภามูล
โรคหัวใจ
ธนิต ลยางกูร
โรคหัวใจ
ภาณินี รัตนาภิชาติ,พญ.
เบาหวานและคอพอก
นลินี ชวนไชยะกูล
เบาหวานและคอพอก
กษิตทัช ดลประสิทธิ์
เบาหวานและคอพอก
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์,นพ.
​โรค​ไต​
กอบพร แซ่จึง
​โรค​ไต​
อังคณา เผ่าผา,พญ.
​โรค​ไต​
ผาณิต สุขโท,พญ.
​โรค​ไต​