นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

จันทร์
16:00-19:00
นางสาวธัญมน ชาจุหวัน