นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

ศุกร์
16:00-18:00
ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ