นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พฤหัสบดี
16:00-18:00
บุษกร ชลิดาพงศ์,พญ.