นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
17:00-19:30
ธนิต ลยางกูร