นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
16:00-19:00
นลินี ชวนไชยะกูล