นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

จันทร์
16:00-18:00
วิชกุล ชีวภัทร,พญ.