นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พฤหัสบดี
16:30-19:00
ชมพูนุท จุฑานันท์