นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พฤหัสบดี
17:00-19:00
วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล,นพ.