นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

เสาร์
09:00-11:30
ภาวิณี เหลืองรุ่งโรจน์,พญ.