นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
09:30-12:00
วิยะนุช โลมะรัตน์