นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
17:00-19:00
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.