นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
09:30-11:30
สุวัตถิยา กิจศรัณย์,พญ.