นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
16:30-19:30
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.