นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
09:00-12:00
ศรัณย์ กิจศรัณย์,นพ.