นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พุธ
16:00-18:30
ธัญญกุล เชิดชูขันติพง,พญ.