นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พฤหัสบดี
16:30-18:00
ผาณิต สุขโท,พญ.