นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
17:00-18:30
วรรัตน์ คงเกษม,พญ.