นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

ศุกร์
16:30-19:00
ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข