นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

เสาร์
09:30-12:00
พรรณปพร โคนพันธ์,พญ.