นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
17:30-19:30
กอบพร แซ่จึง