นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

เสาร์
08:30-11:30
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.