นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
16:00-18:00
อมรรัตน์ เทพากรณ์,พญ.