นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

พฤหัสบดี
16:00-18:00
ธวัชชัย ทองประเสริฐ,น.พ.