นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อังคาร
16:30-18:30
สุรีย์พร ตั้งสกุลวัฒนา,พญ.