นัดตรวจนอกเวลา(SMC)
(มีค่าบริการนอกเวลา /350 บาท)

อาทิตย์
08:30-11:30
กนกวรรณ มิ่งขวัญ